Možnosť založenia nadačného fondu či nadácie

Ponúkame vám pomoc pri založení nadácie alebo nadačného fondu, spravovanie činnosti nadácie, vytváranie filantropických programov a ich administráciu.

Pri tomto type spolupráce ide o personálne, technické a organizačné zabezpečovanie činnosti súkromnej či firemnej nadácie alebo nadačného fondu, podpora a poradenstvo správnej rade a manažmentu, zabezpečenie plnenia všetkých povinností vyplývajúcich pre nadácie zo zákona.

Súčasťou je i poskytovanie námetov a návrhov programov či aktivít, ktoré chce nadácia v rámci svojich priorít uskutočňovať, ako aj ich riadenie, administrácia a vyhodnocovanie.

Ak ste sa rozhodli založiť nadáciu či nadačný fond, máte hneď niekoľko možností:

1. Zriadenie Nadačného fondu pri už existujúcej nadácii. Napríklad Nadácii Centra pre filantropiu.
Nadačný fond nemá právnu subjektivitu, krytie právnickej osoby poskytuje nadácia. Vzniká Zmluvou o zriadení nadačného fondu, nevyžaduje vklad do nadačného imania, jeho práva a povinnosti upravuje Zákon o nadáciách. Zriaďuje sa na podporu konkrétneho účelu. Darca má právo na presné a pravidelné informácie o stave založeného fondu a použití prostriedkov fondu. Viac o nadačnom fonde.

2. Komplexná starostlivosť o firemnú nadáciu zverená externému partnerovi.
V tomto prípade si nadácie, resp. ich zakladatelia hľadajú partnera z externého prostredia so skúsenosťami v nadačnej činnosti, ktorý im môže zabezpečiť profesionálnu starostlivosť o nadáciu a jej programy, čím sa odbremenia od novej ale predovšetkým inej agendy, nakoľko nadačná činnosť a obchodná činnosť sú dve rôzne oblasti vyžadujúce rozdielne kompetencie a zručnosti. Takto pôsobí Centrum pre filantropiu a zabezpečuje komplexnú starostlivosť o Nadáciu Tatra Banky, Nadáciu SPP.

3. Ak sa zakladateľ rozhodne spravovať nadáciu s využitím vlastných kapacít, môže spolupracovať s externým partnerom len na časti aktivít, predovšetkým grantových či dobrovoľníckych programoch. Spolupráca s neziskovou organizáciou prispieva k transparentnosti činnosti nadácie. Takýto typ spolupráce realizuje Centrum pre filantropiu s Nadáciou Orange.

Pomôžeme vám vytvoriť filantropickú stratégiu, poskytneme vám poradenstvo pri výbere tém, cieľových skupín, charitatívnych a filantropických programov.

Pri formulovaní stratégie uplatňujeme našu znalosť neziskového prostredia na Slovensku, poznanie rozmanitých cieľových skupín, trendov a úspešných projektov zo zahraničia. V prípade pobočiek zahraničných spoločností, pomôžeme s návrhmi ako zosúladiť filantropické ciele firmy s prioritami centrály pri rešpektovaní slovenských špecifík.

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: