Novinky a aktuality

POSILŇOVANIE ODOLNOSTI FILANTROPIE

Kolektívne uvažovanie o roli filantropie v kontexte pandémie Covid-19

Júl 2020

Filantropia a darcovstvo nie sú len dobrovoľné aktivity idealistov, či marginálna kratochvíľa prežívajúca z minulosti. Filantropické organizácie mobilizujú nové zdroje, posilňujú sociálny i kultúrny kapitál v komunitách a prispievajú k riešeniu problémov modernej spoločnosti. Pokrývajú potreby, na ktoré trh či verejný sektor nemôžu, nechcú a nevedia reagovať a tiež posilňujú dôveru a kohéziu v spoločnosti, vnášajú do vzťahov etický kód a posilňujú vieru v spoločné dobro.

Pandémia Covid-19 predstavuje výzvu aj pre tieto organizácie, ktoré si musia v interakcií so štátom a trhom neustále hľadať a overovať svoje miesto a svoju rolu. DAFNE a komunita PEX (filantropiu podporujúce siete v Európe) sa v posledných dvoch mesiacoch intenzívne zaoberali tým, ako posilniť svoju odolnosť v dnešnej situácií plnej neurčitostí a nepredvídateľných zmien.

Jedným zo spôsobov ako sa k danej situácii postaviť bol  proces kolektívneho rozmýšľania a hľadania odpovedí s využitím prístupu rozmýšľania o budúcnosti na základe scenárov. Stručné zhrnutie z tohto procesu uvádzame nižšie.

Tak ako ktorákoľvek iná oblasť profesionálnej aktivity, aj filantropia a darcovsto majú a potrebujú svoju infraštruktúru a podporu. DAFNE je podpornou organizáciu pre filantropiu a darcovstvo na európskej úrovni. DAFNE vytvára priestor pre stretávanie sa, výmenu skúseností a vzájomné učenie sa. Jej pridruženým členom na Slovensku je Centrum pre filantropiu n.o..

V poslednom období sa na pôde DAFNE tematizoval problém infraštruktúry pre filantropiu ako podstatný prvok pre rozvoj darcovstva. Na základe viacerých stretnutí sa vytvorila komunita filantropických sietí a filantropiu podporujúcich organizácií v Európe, ktorá sama sebu nazvala PEX (Philanthropy Europe Networks).

V čase pandémie Covid-19 aj nadácie a filantropické organizácie v Európe stáli a stoja podobne ako verejný sektor či podnikatelia pred otázkou, ako reagovať na novú situáciu, ktorej jedinou istotou je rastúca neistota ohľadne budúceho vývoja?

Komunita PEX na túto otázku reagovala tiež a s týmto výsledkom:

S ohľadom na neurčitosť budúceho vývoja si aj filantropia ako špecifická aktivita a špecifický inštitucionálny priestor musí posilňovať svoju odolnosť voči zmenám a trendom, ktoré môžu naň pôsobiť negatívne. Ako sa k tomu môžu filantropické organizácie postaviť? Ako sa dá na novú situáciu nazrieť?

Jedným zo spôsobov, ktorým komunita PEX na situáciu reagovala, bol proces kolektívneho rozmýšľania a hľadania odpovedí s využitím prístupu rozmýšľania o budúcnosti na základe scenárov.

Nešlo o predpovedanie a plánovanie viac či menej pravdepodobných scenárov budúceho vývoja. Išlo o pomenúvanie procesov, faktorov a trendov, ktoré ovplyvňujú resp. ovplyvnia naše prostredie. A to i napriek tomu, že ich my nemôžeme a nebudeme môcť ovplyvniť.

Ale to čo môžeme ovplyvniť je pripraviť sa na ich pôsobenie v budúcnosti a to tým, že o nich budeme rozmýšľať a budeme sa o nich rozprávať. Tým si vytvoríme mentálne nástroje ako na ne reagovať v čase, ak sa naozaj prejavia. A zároveň tým, že o nich budeme hovoriť a verejne ich pomenujeme, môžeme pomôcť celému prostrediu nadácií a organizácií ako na ne môžu vo svojom špecifickom kontexte efektívne reagovať.

Mnohé bolesti, nerovnosti a nespravodlivosti dneška sa počas pandémie vyjavili či stále vyjavujú v jasnejšom svetle a vyžadujú sú systémové zmeny a riešenia. Filantropické organizácie a ich podporné organizácie, akokoľvek marginálne sa môžu javiť v porovnaní s verejným či podnikateľským sektorom a ich infraštruktúrou, sa musia s týmito problémami zaoberať, ak si chcú udržať legitimitu, kredibilitu, zmysel i základnú efektivitu.

Aké trendy máme na mysli? Napríklad, ako sa bude prejavovať solidarita medzi ľuďmi v čase nárastu nacionalizmu a posilňovania roly národného štátu alebo naopak v čase rastu multilateralizmu? Ako budeme fungovať v situáciách, keď bude dôvera medzi ľuďmi, voči inštitúciám či expertom slabnúť? A ako budeme fungovať, keď sa bude dôvera posilňovať? Ako budú nadácie pôsobiť v prostredí, ktoré ich bude stigmatizovať? A naopak, ako budú pôsobiť v situácií, ktorá bude pre ne podporná?

V rámci 4 dvojhodinových webinárov bolo identifikovaných 6 oblastí pre spoločné rozmýšľanie, ktoré môže slúžiť aj ako inšpirácia pre naše (slovenské) prostredie:

  • Vytváranie priestoru pre reflexiu s účasťou rôznych stakeholderov o tom, aká zmena je pre potrebná a želateľná.
  • Prepájanie starých a nových aktérov.
  • Spolupráca.
  • Posilňovanie kolektívneho dopadu.
  • Zvyšovanie filantropických zdrojov i posilňovanie vnútornej efektivity
  • Diskusia o verejných politikách a podmienkach upravujúcich pôsobenie filantropických organizácií.

Vizuálny záznam zo spoločného uvažovania o týchto a ďalších témach s názvom budovanie reziliencie pre filantropiu je k dispozícií tu.

 

James Magowan, riaditeľ ECFI (European Community Foundation Initiative)

Boris Strečanský, senior expert, Centrum pre filantropiu n.o. a konzultant ECFI.

Celý článok: https://dafne-online.eu/news/pex-proves-it-has-the-x-factor/

 

Kolektívne uvažovanie o roli filantropie v kontexte pandémie Covid-19

 

Kolektívne uvažovanie o roli filantropie v kontexte pandémie Covid-19

 

Pridané: 21.07.2020
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka noviniek

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: