O projekte


Spolupracujme – zefektívnenie spolupráce verejnej správy a MNO, poskytovateľov a príjemcov verejných prostriedkov

Cieľom projektu je vytvoriť otvorený informačný systém, ktorý zabezpečí vyššiu mieru transparentnosti, profesionality, kvality ľudských zdrojov a kvality služieb MNO. Zároveň tým sledujeme zefektívnenie manažmentu verejných financií na strane poskytovateľov i prijímateľov. Tento systém bude využívať dátové informačné systémy dostupné v registroch a v iných databázach verejnej správy, pričom tieto informácie budú publikované ako Open Data.

Verejná správa a MNO budú schopné efektívne využívať tento systém vo svojej praxi, ako na účely klasifikácie žiadateľov o verejné prostriedky z hľadiska ich transparentnosti a výkonnosti, tak aj na iné účely, napr. informačné, rešeršné, kontrolné, sumarizačné, či pre celkový prehľad o prijímateľoch verejných zdrojov.

Aktivity a výstupy projektu budú slúžiť zástupcom mimovládnych neziskových organizácií, grantových nadácií a zástupcom verejnej správy. Mimovládne neziskové organizácie, ktoré nebudú využívať alebo nebudú chcieť využívať na svoju činnosť verejné zdroje, nebudú ovplyvnené existenciou systému.

Pri realizácii projektu usilujeme o naplnenie princípov partnerstva, preto projekt realizujeme v spolupráci s kľúčovými organizáciami, ktoré plnia podporné a infraštruktúrne funkcie pre občiansku spoločnosť a neziskový sektor - Centrum pre filantropiu, n. o., SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Partners for Democratic Change Slovakia, o. z. a 1. Slovenské neziskové servisné centrum, o. z.

Projekt sa realizuje vo viacerých fázach. Doposiaľ prebehlo vypracovanie analýz existujúcich registrov a zahraničných akreditačných modelov, ako aj mapovanie a analýza potrieb cieľových skupín. Vybraný koncept modelu bol overený s jednotlivými cieľovými skupinami. Experti momentálne pracujú na finálnom návrhu modelu otvoreného informačného systému. V projekte sú takisto naplánované vzdelávacie a poradenské aktivity, ktorých cieľom bude posilniť manažérske a administratívne kapacity MNO: kurzy projektového a finančného manažmentu, kurzy verejného obstarávania, daňovo-účtovné poradenstvo a priebežný účtovný audit s cieľom overenia úrovne vedenia účtovníctva u MNO.

Keďže ide o otvorený a participatívny projekt, budeme radi, ak sa do projektu zapojíte prostredníctvom pracovných workshopov, školení a konzultácií priebežne počas celého projektu vo všetkých regiónoch Slovenska. O všetkých aktivitách a výstupoch projektu Vás informujeme a tešíme sa na Vašu aktívnu podporu a záujem o projekt.

Kontakt: akreditacia.mno@minv.sk

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk

 

 

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: