Ako založiť mimovládnu organizáciu

Zmyslom existencie neštátnych mimovládnych neziskových organizácii je, že dopĺňajú, respektíve nahrádzajú služby, ktoré štát nie je schopný zabezpečiť.

Mimovládne organizácie vznikajú z rôznych dôvodov, príkladom môže byť:

Poskytujú služby (sociálne, zdravotné), ktoré štát nezabezpečuje, alebo zabezpečuje v inej kvalite, napr. Detský hospic Plamienok, n.o.

Dopĺňajú politický systém krajiny, pôsobia na tvorbu politickej kultúry, napr. Inštitút pre verejné otázky (IVO).

Pôsobia ako „watchdogs“, napr. Transparency International Slovensko.

Sú nositeľmi nových inovatívnych tém v spoločnosti, napr. Divadlo z Pasáže - Centrum pre komunitné divadlo.

Podľa slovenského právneho poriadku môžu byť založené štyri typy organizácií s pôsobnosťou v treťom sektore:

Nadácia

Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu.

O nadáciách

Občianske združenie

Občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a združovať sa v nich. Členmi združenia môžu byť aj právnické osoby.

O občianskych združeniach

 
 

Neinvestičný fond

Fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu alebo individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života, alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

O fondoch

Nezisková organizácia

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

O neziskových organizáciách

 

Ďalšiou inštitucionálnou alternatívou sú cirkvi a náboženské spoločnosti.

Registre mimovládnych organizácii eviduje Ministerstvo vnútra a zverejňuje na svojej stránke.

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: