Pojmy, ktoré súvisia s darovávaním

Darcovstvo predstavuje jednu z možných podôb dobročinnosti.

Dobročinnosť je všeobecný pojem označujúci rôzne aktivity motivované láskou k blížnemu a snahou pomôcť človeku, ľudstvu, svetu – jednoducho ide o konanie dobra v prospech iných, ktorí nie sú s osobou v blízkom rodinnom zväzku.

Altruizmus je systémom hodnotových orientácií osobnosti - myslenie, cítenie, jednanie, túžba pomáhať iným bez očakávania finančnej alebo inej úhrady. Ide o obetavosť ako charakteristickú črtu, postoj nadraďujúci prospech druhých nad vlastné záujmy prejavený praktickým konaním.
V psychologickom slovníku pod pojmom altruizmus nájdeme: ide o nesebecký charakter medziľudských vzťahov, láska pre blaho druhých, prejavuje sa myslením, cítením a jednaním, ktoré berie ohľad na ostatných ľudí.“
Pojem altruizmus zaviedol A. Comte.

Charita je tradičnejším pomenovaním darcovstva a dobročinnosti zdôrazňujúce pomoc blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi. V bežnom vnímaní sa snaží zmierňovať okamžité utrpenie, biedu a núdzu ľudí. Ide o dobročinnú pomoc ľuďom, najmä starým, chorým, nemajetným, opusteným.

Filantropia je jedna z modernejších foriem darcovstva, označujúca darcovstvo, ktoré sa snaží riešiť problémy spoločnosti podporou vzdelávania, inovácií a rozvojom schopností ľudí, aby si boli schopní sami pomôcť, a neboli odkázaní na almužny. Snaží sa podporiť tie schopnosti ľudí, ktoré im pomôžu naštartovať proces, ktorý im pomôže k vyššej kvalite života. V ideálnom prípade sa snaží selektívne riešiť problémy spoločnosti tak, aby boli spravodlivejšie a lepšie.

Mecénstvo je archaickým pomenovaním podpory, najmä vied, umenia a literatúry, bohatými jednotlivcami bez obmedzovania tvorivej slobody umelcov.
V danej dobe tvorilo mecénstvo súčasť životného štýlu. Umenie, veda a filozofia zažívali, vďaka štedrej podpore mecénov obrovský rozkvet.

Prosociálne správanie sa vyznačuje skutkami a činmi vykonanými v prospech druhého bez očakávania odmeny (materiálnej či finančnej) alebo sociálneho súhlasu. Tieto akty správania majú charakter poskytnutia nezištnej pomoci, kde nie je očakávaná odmena ani opätovanie pomoci v budúcnosti.

Dobrovoľníctvo je slobodne zvolená činnosť dobrovoľníka v prospech iných vykonávaná bez nároku na odmenu. Dobrovoľník je človek, ktorý dáva zo svojho osobného času, energie, vedomostí a schopností v prospech činnosti, za ktorú nedostane finančnú odmenu.

Firemná filantropia je súčasťou širšieho konceptu spoločenskej zodpovednosti firiem. Je dôležitým spojítkom medzi firmou a miestom, v ktorom podnik pôsobí. Spoločnosti realizujú nielen svoje obchodné ciele, ale majú stanovené aj sociálne ciele a hľadajú spôsob ako časť svojho zisku venovať späť komunite, v ktorej pôsobia.

 

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: