TU SA NÁM PÁČI, TU CHCEME ŽIŤ

GRANTOVÝ PROGRAM BAUMIT PRE AKTÍVNYCH ĽUDÍ

 

V roku 2021 vyhlasujeme už 14. ročník

programu TU SA NÁM PÁČI, TU CHCEME ŽIŤ

 

Slovensko môže byť lepším miestom pre život a to aj vďaka aktívnym komunitám, ktoré sa oň starajú.

Veríme, že budovanie zdravých komunít je najlepším nástrojom postupnej pozitívnej zmeny. Preto chceme motivovať aktívnych ľudí k  záujmu o dianie v komunite, k nachádzaniu spoločných riešení na miestne problémy a k posilňovaniu spolupráce a partnerstiev medzi lokálnymi subjektmi. 

Grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť je určený iniciatívam, ktoré sa nedostatky vo svojom okolí rozhodnú riešiť a zmeniť, využijú na to svoje nápady, vedomosti, zručnosti, schopnosti a najmä strhnú pre dobrú vec iných ľudí.

 

Keď veľa ľudí na rôznych miestach robí veľa malých vecí, môže zmeniť tvár celej krajiny. Základným zámerom programu, ktorý sa už 14. rok snažíme napĺňať, je podporovať mimovládne neziskové organizácie, obce či aktívnych občanov, ktorí chcú byť spokojní s prostredím, v ktorom žijú.

 

V trinástich predošlých ročníkoch sme podporili 216 projektov v sume 197 000 eur. Poskytovaním malých grantov môžeme pomôcť budovať oporné body v aktívnych komunitách. Chceme, aby verejné priestranstvá spĺňali predstavy tých, pre ktorých majú aj inú ako úžitkovú hodnotu. Často je to hodnota umelecká, estetická, ale aj hodnota symbolická, či hodnota presahujúca vieru, tradíciu alebo len dobrý pocit. Následne sme radi, že sa ľuďom páčia miesta, kde žijú.

 

Popis programu

 

Základnou ideou programu je rozvoj komunitného života a účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú. Dôležitá je ich ochota pomôcť pri premene verejného priestranstva svojou dobrovoľníckou prácou, materiálnou pomocou, myšlienkami či nápadmi.

 

Grantový program podporí ľudí, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných, funkčných verejných priestranstiev – miest vo svojom okolí.

 

V roku 2021 je na podporu projektov vyčlenených 13 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 200 eur.

 

Podporíme projekty verejnoprospešného charakteru, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity, smerujú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a budú realizované formou dobrovoľníckej práce.

 

Aké projekty môžu byť podporené

 

Radi podporíme napríklad:

 • úpravy alebo opravy existujúcich verejných priestorov alebo zariadení – zanedbanej fontány, parku, dreveného mosta, malého kostolíka, pútača na miestnu atrakciu, zaujímavú technickú pamiatku ...
 • vytváranie miest pre stretávanie sa miestnej komunity – pódium pre ochotnícke divadlo, skateboardová plocha, plochy pre letné a zimné klzisko, značenie na miestnom náučnom chodníku, historická lavička ...
 • iné nápadité zlepšenia verejne využívaných priestorov komunite, ktoré rozširujú tradície a miestne zvyklosti, prispievajú k zvýšeniu atraktivity komunity či regiónu a ktoré sú v súlade s trvalo udržateľným rozvojom.

 

Realizácia projektu musí byť naplánovaná v období od 1. júla – 31. október 2021.

 

Kto sa môže zapojiť

 

O podporu sa môžu uchádzať:

 • mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy
 • kultúrne inštitúcie: knižnice, múzeá, hudobné centrá, hvezdárne, divadlá
 • samospráva: obce, mestá
 • neformálne skupiny občanov zastúpené fyzickou osobou

 

Kritéria hodnotenia projektov

 

Predložené projekty budú posudzované podľa nasledovných kritérií:

 • Projekt je realizovateľný a odráža potreby, záujmy, názory, predstavy ľudí z komunity.
 • Projekt napĺňa potreby cieľovej skupiny, pre ktorú je určený.
 • Priestor, zariadenie, objekt je verejne prístupný každému, kto má o jeho využívanie záujem.
 • Projekt prispieva k rozvoju regiónu a zvyšuje atraktivitu danej lokality.
 • Projekt je realizovaný formou dobrovoľníckej práce.
 • Požadované finančné prostriedky sú v súlade s potrebami a cieľom projektu.
 • V prípade, že je to nevyhnutné projekt obsahuje súhlas samosprávy a iného kompetentného orgánu.

 

3 stupne hodnotenia:

 1. Nadácia Centra pre filantropiu vyhodnotí kompletnosť žiadosti a splnenie základných kritérií programu,
 2. projekty bude hodnotiť odborná hodnotiaca komisia zložená z aktívnych ľudí, ktorí už podobné projekty realizovali v minulosti a pracujú v téme komunitného a regionálneho rozvoja, zástupcovia spoločnosti Baumit s.r.o. a Nadácie Centra pre filantropiu,
 3. projekty navrhnuté na podporu vyhodnotí Správna rada Nadácie Centra pre filantropiu.

 

Účel využitia finančných prostriedkov

 

Finančné prostriedky budú poskytované na materiálne a organizačné zabezpečenie súvisiace s realizáciou plánovanej aktivity. Maximálna výška poskytnutého grantu je 1200 eur.

 

V programe nepodporíme:

 • budovanie infraštruktúry – plynofikácia, rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest, osvetlenia a pod.;
 • budovanie a rekonštrukciu detských ihrísk (keďže neslúžia všetkým generáciám);
 • projekty realizované dodávateľsky, len nákup vybavenia alebo zariadenia bez nadväzných verejnoprospešných a dobrovoľníckych aktivít;
 • zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch fyzických osôb;
 • projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané, projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním;
 • projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, a teda nie sú verejnoprospešného charakteru.

 

 

Ak ste sa rozhodli predložiť projekt

 

Ak vás program zaujal a rozhodli ste sa zapojiť, prosíme vás, aby ste:

 • navštívili internetovú stránku https://nadaciacpf.egrant.sk (týmto spôsobom je to jediná možnosť ako sa zapojiť, neposielajte nám prosím žiadosti poštou ani e-mailom)
 • zaregistrovali sa do grantového programu NF Baumit, Tu sa nám páči tu chceme žiť, 14. ročník, 2021  podľa uvedených jednotlivých krokov
 • vyplnili všetky potrebné položky, nahrali potrebné prílohy a vypĺňaniu venovali dostatočný záujem a čas. Nekompletné žiadosti nebudú posudzované.

Otázky vo formulári pokrývajú tieto oblasti:

1. Zhrnutie žiadosti – stručný a výstižný opis aktivity, čo bude výsledkom zrealizovaného projektu.

2. Údaje o predkladateľovi – v krátkosti napíšte niečo o sebe a organizácii, príp. jednotlivcovi, ktorú/ktorého chcete podporiť.

3. Vaše dôvody – prečo chcete projekt realizovať, prečo ste si organizáciu/jednotlivca vybrali.

4. Informácie o plánovanom projekte:

 • opis Vášho projektu/aktivity,
 • napíšte, čo chcete projektom zmeniť alebo zlepšiť, aké sú vaše ciele, akými prostriedkami plánujete stanovené ciele dosiahnuť,
 • kto a aký bude mať prínos z vášho projektu,
 • časový plán – začiatok a ukončenie projektu, dôležité udalosti.

5. Rozpočet: Vyplníte rozpočtovú tabuľku, ktorá tvorí súčasť formulára.

6. Prílohy: Dokument o registrácii subjektu (stanovy/štatút/nadačná listina/registračná listina), Dekrét o menovaní štatutárneho zástupcu, Potvrdenie o pridelení IČO, Doklad o vedení účtu

___________________________________________________________________________________

 

Predloženie projektov: Projekt predložte najneskôr do 15. júna 2021 do 24,00 hod.

Konzultácie sú poskytované Nadáciou Centra pre filantropiu:

 • Telefonicky v pracovných dňoch (0918/76 29 24),
 • e-mailom: thullnerova@cpf.sk; konzultácia nie je povinná.

Výsledky o podporení alebo nepodporení projektu budú zverejnené na https://nadaciacpf.egrant.sk od  28. júna 2021 a následne odoslané e-mailom všetkým žiadateľom. V prípade, že bude váš projekt podporený, bude s vami podpísaná zmluva o poskytnutí finančného príspevku.

 

Dôležité termíny

 

Vyhlásenie programu

11. mája 2021

Registrácia na https://nadaciacpf.egrant.sk, vyplnenie online formulára

Uzávierka predkladania projektov

15. júna 2021

do 24,00 hod. (utorok)

Neúplné žiadosti nebudú posudzované.

Vyhlásenie výsledkov

28. júna 2021

Výsledky budú zverejnené na https://nadaciacpf.egrant.sk a následne odoslané e-mailom všetkým žiadateľom

Príprava zmluvných podkladov

28.- 30. júna 2021

príprava darovacích zmlúv a prevodných príkazov

Realizácia podporených aktivít

1.júla – 31.október 2021

Projekt je možné realizovať a prostriedky použiť len v tomto časovom vymedzení, t.j. po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami.

Záverečná programová a finančná správa

do 15.novembra 2021

Predloženie záverečnej správy a vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov

 

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: