Výstupy

Národný projekt Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie mimovládnych neziskových organizácií doteraz vďaka všetkým jeho cenným účastníkom zaznamenal niekoľko míľnikov, ktoré sú zachytené formou výstupov.

Prvým takýmto míľnikom bolo získanie bázy pre tvorbu otvoreného informačného systému prostredníctvom troch analýz. Prvá analýza spočíva v zmapovaní legislatívno-inštitucionálneho stavu existujúcich registrov, sprístupňovania a dostupnosti dát, aktérov na úrovni verejnej správy a zdrojov dát.

Druhá štúdia popisuje a analyzuje zahraničné systémy akreditácie MNO, s prihliadnutím na aplikáciu týchto poznatkov v prostredí Slovenska.

Tretia analýza identifikuje potreby troch špecifických cieľových skupín, ktoré sú aktérmi procesu poskytovania a prijímania verejných finančných zdrojov - verejná správa (poskytovatelia), grantové nadácie (poskytovatelia) a mimovládne neziskové organizácie (prijímatelia).

Ďalším dôležitým míľnikom je vytvorenie návrhu modelu otvoreného informačného systému, ktorý sa dopracováva na základe poznatkov získaných z týchto analýz. Návrh modelu je následne v ďalších projektových aktivitách podrobovaný kritickému posúdeniu z viacerých aspektov. Tento proces priebežného získavania spätnej väzby na model do dnešného dňa prebehol formou pracovných workshopov s cieľovými skupinami na území celého Slovenska, ako aj na workshope s medzinárodnou účasťou.

Okrem horeuvedených zrealizovaných aktivít a výstupov z nich pracujeme na ďalších výstupoch, o ktorých Vás budeme informovať.

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: